Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania
Zadania Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego zgodnie ze Statutem Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego

Uchwalonym przez:

Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, dn. 28 grudnia 1992 r.

 

 

I. Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego.

1. Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego jest okręgiem Kościelnym diecezja, zrównanym prawnie i kanonicznie z diecezjami Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, posiadającym własnego Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego, któremu jest powierzona troska o wiernych wyznania prawosławnego związanych ze służbą w Wojsku Polskim z różnych tytułów.

2. Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego kieruje się:

1) normami kanonicznymi Kościoła Prawosławnego,

2) Statutem Wewnętrznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

3) niniejszym Statutem uchwalonym przez św. Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

3. Do Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego należą prawosławni:

1) żołnierze zawodowi, ich rodzice, współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie zamieszkujące razem z nimi,

2) żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi) w czasie pełnienia służby,

3) pracownicy cywilni zatrudnieni w jednostkach (instytucjach) wojskowych oraz w domach prywatnych związanych ze służbą lub pracą w Wojsku Polskim,

4) uczniowie szkół wojskowych,

5) zatrudnieni lub przebywający w szpitalach wojskowych, domach starców i innych instytucjach wojskowych.

4. Siedzibą Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego jest Warszawa

II. Prawosławny Ordynariusz Wojskowy.

1. Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego mianuje Minister Obrony Narodowej po  przedstawieniu kandydata przez św. Sobór Biskupów.

2. Kandydata na ten urząd przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej w imieniu św.  Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Metropolita.

3. Prawosławny Ordynariusz Wojskowy stoi na czele Diecezji Wojskowej obejmującej terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada prawa biskupa diecezjalnego i wchodzi w skład św. Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego kościoła Prawosławnego.

4. Prawosławny Ordynariusz Wojskowy posiada własną władzę kanoniczną odnoszącą się do osób wchodzących w skład Diecezji Wojskowej, personalną, czyli odnoszącą się do określonej kategorii osób, wykonywaną zarazem komutatywnie z biskupami miejscowymi.

5. Jeśli zaistnieje przeszkoda w działaniu Ordynariusza Wojskowego (choroba, emerytura itp.) wówczas obowiązki Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego do czasu powołania nowego Ordynariusza pełni Kapelan Okręgowy - Dziekan Wojsk Lądowych w porozumieniu ze św. Soborem Biskupów.

III. Duchowni Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego.

1. Duchowni Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego wchodzą w kanoniczny skład duchowieństwa Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Do sprawowania funkcji kapelanów kierowani są przez Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego w porozumieniu z Biskupami Diecezjalnymi. Wnioski w sprawie powołania i zwalniania ich ze służby wojskowej zawodowej przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej Prawosławny Ordynariusz Wojskowy w porozumieniu ze św. Soborem Biskupów.

2. Prawosławny Ordynariusz Wojskowy sprawuje duszpasterstwo wspomagany przez Kapelanów Okręgowych (Dziekanów), kapelanów oraz dyrygentów - psalmistów, spełniających swe funkcje w świątyniach garnizonowych lub w wynajętych świątyniach na terenie poszczególnych miejscowości lub w razie potrzeby na terenach wojskowych.

3. Kapelani Wojskowi - proboszczowie oraz dyrygenci - psalmiści posiadają prawa i obowiązki na równi z proboszczami i dyrygentami - psalmistami diecezjalnymi (księgi metrykalne i inne).

4. Prawosławny Ordynariusz Wojskowy oraz Kapelani Wojskowi mogą przyjmować stopnie wojskowe, honory, uposażenia i emeryturę z tytułu pełnionej służby w wojsku wg zasad określonych w odrębnych przepisach.

IV.  Sekretariat Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego.

1. Sekretariat Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego służy pomocą  Prawosławnemu Ordynariuszowi Wojskowemu.

V. Sąd Kościelny Prawosławnego Ordynariatu Wojskowego.

1. Sprawy sądowe Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego odbywają się wg norm prawa kanonicznego Kościoła Prawosławnego.

VI. Zarządzenia końcowe.

1. Statut niniejszy wchodzi w życie po upływie miesiąca po przyjęciu go przez Św. Sobór Biskupów, nie wcześniej jednak niż z dniem jego ogłoszenia przez Ministra Obrony Narodowej.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
ul. Żwirki i Wigury 9/13 (wejście od ul. Hynka 2)
00-909 Warszawa
tel. 261848752
fax. 261847745
Ordynariat.info@gmail.com

    
  • BIP