Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Modlitewnik

 

transliteracja z języka cerkiewnosłowiańskiego

tłumaczenie w języku polskim
MODLITWY POCZĄTKOWE

Wo Imia Otca, i Syna, i Swiataho Ducha. Amiń.
W Imię Ojca, i Syna, i Świętego Ducha. Amen.
Boże, miłostiw budi mnie hriesznomu. (3x)
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. (3x)
Hospodi, Iisusie Christie, Synie Bożyj, molitw radi Prieczistyja Twojeja Matierie i wsiech swiatych, pomiłuj nas. Amiń.
Panie Jezu Chryste, Synu Boży, przez modlitwy Przeczystej Twej Matki, i wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Amen.
Sława Tiebie, Boże nasz, sława Tiebie.
Chwała Tobie, Boże nasz, chwała Tobie.
Cariu Niebiesnyj, Utieszytielu, Dusze Istiny, Iże wiezdie syj i wsia ispołniajaj, Sokrowiszcze błahich i żyzni Podatielu, priidi i wsielisia w ny i oczisti ny ot wsiakija skwieny i spasi Błaże duszy nasza.
Królu Niebios, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, Który wszędzie jesteś i wszystko napełniasz, Skarbnico dóbr i życia Dawco, przyjdź i zamieszkaj w nas i oczyść nas od wszelkiej nieczystości i zbaw, (o) Dobry, dusze nasze.
Swiatyj Boże, Swiatyj Kriepkij, Swiatyj Biezsmiertnyj, pomiłuj nas. (3x)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. (3x)
Sława Otcu, i Synu, i Swiatomu Duchu, i nynie i prisno, i wo wieki wiekow. Amiń.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
   Prieswiataja Trojce, pomiłuj nas; Hospodi, oczisti hriechi nasza; Władyko, prosti biezzakonija nasza: Swiatyj, posieti i isceli niemoszczi nasza, Imienie Twojeho radi.
    Przenajświętsza Trójco, zmiłuj się nad nami! Panie - oczyść grzechy nasze; Władco - przebacz nieprawości nasze; Święty - nawiedź nas i uzdrów słabości nasze, poprzez Święte Imię Twoje.
Hospodi, pomiłuj. (3x)
Panie, zmiłuj się. (3x)
Sława Otcu, i Synu, i Swiatomu Duchu, i nynie i prisno, i wo wieki wiekow. Amiń.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
   Otcze nasz, Iże jesi na niebiesiech! Da swiatitsa Imia Twoje, da priidiet Carstwije Twoje: da budiet wola Twoja, jako na niebiesi i na ziemli. Chleb nasz nasuszcznyj dażd' nam dnies', i ostawi nam dołhi nasza jakoże i my ostawiajem dołżnikom naszym; i nie wwiedi nas wo iskuszenije, no izbawi nas ot łukawaho.
    Ojcze nasz, Któryś jest w niebie! Święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.PSALM 50

   Pomiłuj mia, Boże, po wielicej miłosti Twojej, i po mnożestwu szczedrot Twoich oczisti biezzakonije moje. Naipacze omyj mia ot biezzakonija mojeho, i ot hriecha mojeho oczisti mia; jako biezzakonije moje az znaju, i hriech moj priedo mnoju jest' wynu. Tiebie jedinomu sohrieszich i łukawoje pried Toboju sotworich: jako da oprawdiszisia wo słowiesiech Twoich, i pobiediszi wniehda suditi Ti. Sie bo, w biezzakoniich zaczat jesm, i wo hriesiech rodi mia mati moja. Sie bo, istinu wozlubił jesi; biezwiestnaja i tajnaja priemudrosti Twojeja jawił mi jesi. Okropiszi mia issopom, i ocziszczusia; omyjeszi mia, i pacze snieha ubielusia. Słuchu mojemu dasi radost' i wiesielije; wozradujutsia kosti smiriennyja. Otwrati lice Twoje ot hriech moich i wsia biezzakonija moja oczisti. Sierdce czisto soziżdi wo mnie, Boże, i duch praw obnowi wo utrobie mojej. Nie otwierżi mienie ot lica Twojeho, i Ducha Twojeho Swiataho nie ot'imi ot mienie. Wozdażd' mi radost' spasienija Twojeho i Duchom Władycznim utwierdi mia. Nauczu biezzakonnyja putiem Twoim, i nieczestiwii k Tiebie obratiatsia. Izbawi mia ot krowiej, Boże, Boże spasienija mojeho: wozradujetsia jazyk moj prawdie Twojej. Hospodi, ustnie moi otwierzieszi, i usta moja wozwiestiat chwału Twoju. Jako aszcze by woschotieł jesi żertwy, dał bych ubo: wsiesożżenija nie błahowoliszi. Żertwa Bohu duch sokruszen; sierdce sokruszenno i smirienno Boh nie unicziżit. Ubłaży, Hospodi, błahowolenijem Twoim Siona, i da soziżdutsia stieny Ijerusalimskija. Tohda błahowoliszi żertwu prawdy, woznoszenije i wsiesożehajemaja; tohda wozłożat na ołtar' Twoj tielcy.
   Zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia Swego, i według wielkiej litości Swojej zgładź występki moje. Najbardziej, obmyj mnie z nieprawości mojej i od grzechu mego oczyść mnie. Ja bowiem znam winy swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem zło przed Tobą. Abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku Swoim, zwycięski w sądzie Swoim. Oto bowiem w nieprawościach jestem poczęty i w grzechu urodziła mnie matka moja. Ty umiłowałeś prawdę, niewiadome i skryte rzeczy mądrości Swojej objawiłeś mi. Pokropisz mnie hizopem, i będę oczyszczony; obmyjesz mnie, i będę nad śnieg wybielony. Dasz mi usłyszeć radość i wesele, a rozradują się me kości pokorne. Odwróć oblicze Swoje od grzechów moich i ze wszystkich win mnie oczyść. Serce czyste stwórz we mnie Boże, i ducha prawego odnów we wnętrzu moim. Nie odrzucaj mnie od oblicza Swego, i Ducha Twego Świętego nie odbieraj mi. Przywróć mi radość zbawienia Twego i Duchem (Swym) Zwierzchnim utwierdź mnie. Nauczę grzeszników dróg Twoich, i bezbożni do Ciebie się nawrócą. Wybaw mnie (od kary) za krwi przelanie, Boże, Boże zbawienia mego, a język mój z radością będzie wysławiał sprawiedliwość Twoją. Panie otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę Twoją. Albowiem gdybyś chciał ofiar, dałbym Ci je, lecz w całopaleniach nie będziesz miał upodobania. Ofiarą (miłą) Bogu jest duch skruszony; sercem skruszonym i uniżonym Bóg nie wzgardzi. Zechciej Panie w łasce Swej dobrze czynić Syjonowi, aby odbudowane zostały mury Jeruzalem. Wtedy przyjmiesz prawdziwe ofiary, wychwalania i całopalenia, wtedy ofiarują cielce na ołtarzu Twoim.
 

SYMBOL WIARY

    Wieruju wo jedinaho Boha Otca, Wsiedierżitiela, Tworca niebu i ziemli, widimym że wsiem i niewidimym. I wo jedinaho Hospoda Iisusa Christa, Syna Bożija, Jedinorodnaho, Iże ot Otca rożdiennaho prieżdie wsiech wiek; Swieta ot Swieta, Boha istinna ot Boha istinna, rożdienna, niesotworienna, Jedinosuszczna Otcu, Imże wsia bysza. Nas radi czełowiek i naszeho radi spasienija sszedszaho s niebies i wopłotiwszahosia ot Ducha Swiata i Maryi Diewy, i woczełowieczszasia. Raspiataho że za ny pri Pontijstiem Piłatie, i stradawsza, i pohriebienna. I woskriesszaho w trietij dień, po Pisanijem. I wozszedszaho na niebiesa, i siediaszcza odiesnuju Otca. I paki hriaduszczaho so sławoju suditi żiwym i mierwtym, Jehoże Carstwiju nie budiet konca. I w Ducha Swiataho, Hospoda, żiwotworiaszczaho, Iże ot Otca ischodiaszczaho, Iże so Otcem i Synom spokłaniajema i ssławima, hłahoławszaho proroki. Wo Jedinu swiatuju, sobornuju i Apostolskuju Cerkow. Ispowieduju jedino krieszczenije wo ostawlenije hriechow. Czaju woskriesienija miertwych, i żizni buduszczaho wieka. Amiń.
   Wierzę w jedynego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, Który się z Ojca narodził przed wszystkimi wiekami. Światłość ze Światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, nie stworzonego, współistotnego Ojcu, przez Którego wszystko się stało. Który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z niebios i wcielił się z Ducha Świętego i Maryi Panny, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowanego zaś za nas pod Ponckim Piłatem i umęczonego i pogrzebanego. I zmartwychwstałego trzeciego dnia według Pisma. I Który wstąpił na niebiosa i siedzi po prawicy Ojca. I znowu przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, Którego Królestwu nie będzie końca. I w Ducha Świętego, Pana Ożywiającego, Który od Ojca pochodzi, Który z Ojcem i Synem wspólnie jest czczony i uwielbiany, Który mówił przez Proroków. W Jedną Świętą Powszechną i Apostolską Cerkiew. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Oczekuję zmartwychwstania umarłych. I życia przyszłego wieku. Amen.
    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
ul. Żwirki i Wigury 9/13 (wejście od ul. Hynka 2)
00-909 Warszawa
tel. 261848752
fax. 261847745
Ordynariat.info@gmail.com

    
  • BIP