Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KOŚCIELNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Kościelny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (KIODO PAKP)  jest organem właściwym w sprawie ochrony danych osobowych. Podstawą jego funkcjonowania jest Regulamin ochrony danych osobowych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego zatwierdzony na mocy Uchwały Św. Soboru Biskupów z dnia 09.05.2018 r., Nr 340 pkt. 4.

KIODO PAKP jest niezależnym organem nadzorczym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kościelny Inspektor Ochrony Danych  Osobowych podczas wypełniania swoich zadań związanych z ochroną danych osobowych jest w pełni niezależny, wolny od bezpośrednich i pośrednich wpływów zewnętrznych.

Kadencja Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych trwa pięć lat. Liczba kadencji nie jest ograniczona prawem.

Zgodnie z  § 24   pkt. 1  Regulaminu Kościelny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wykonuje następujące zadania:

 1. monitoruje i egzekwuje stosowanie prawa o ochronie danych osobowych;
 2. upowszechnia w Kościele wiedzę o ryzyku, przepisach, zabezpieczeniach i prawach związanych z przetwarzaniem oraz rozumienie tych zjawisk;
 3. doradza władzom Kościoła w sprawie aktów prawnych i administracyjnych środków ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem;
 4. upowszechnia wśród administratorów danych wiedzę o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów o ochronie danych osobowych;
 5. udziela osobie, której dane dotyczą, na jej żądanie informacji o wykonywaniu praw przysługujących im na mocy prawa o ochronie danych osobowych;
 6. rozpatruje skargi wniesione przez osobę, której dane dotyczą, w odpowiednim zakresie prowadzi postępowania w przedmiocie tych skarg i w rozsądnym terminie informuje skarżącego o postępach i wynikach tych postępowań, w szczególności jeżeli niezbędne jest dalsze prowadzenie postępowań lub koordynacja działań z innym organem;
 7. prowadzi postępowania w sprawie stosowania prawa o ochronie danych osobowych, w tym na podstawie informacji otrzymanych od innego organu;
 8. monitoruje zmiany w stosownych dziedzinach, o ile zmiany te mają wpływ na ochronę danych osobowych, w szczególności monitoruje rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 9. prowadzi wewnętrzny rejestr naruszeń prawa o ochronie danych osobowych;
 10. wypełnia inne zadania związane z ochroną danych osobowych, w tym wydaje zalecenia dla administratorów i władz kościelnych.

Zgodnie z § 25 Regulaminu KIODO przysługują następujące uprawnienia:

 1. uzyskiwanie od administratora lub osoby odpowiedzialnej dostępu do wszelkich danych osobowych i wszelkich informacji niezbędnych organowi nadzorczemu do realizacji jego zadań;
 2. uzyskiwanie dostępu do wszystkich pomieszczeń administratora, w tym do sprzętu i środków służących do przetwarzania danych;
 3. wydawanie ostrzeżeń administratorowi lub osobie odpowiedzialnej dotyczących możliwości naruszenia przepisów poprzez planowane operacje przetwarzania;
 4. udzielanie upomnień administratorowi lub osobie odpowiedzialnej w przypadku naruszenia przepisów przez operacje przetwarzania;
 5. nakazanie administratorowi lub osobie odpowiedzialnej spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, wynikającego z praw przysługujących jej na mocy prawa o ochronie danych osobowych;
 6. nakazanie administratorowi lub osobie odpowiedzialnej dostosowania operacji przetwarzania do przepisów prawa o ochronie danych osobowych, a w stosownych przypadkach wskazanie sposobu i terminu;
 7. nakazanie administratorowi lub osobie odpowiedzialnej zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych;
 8. wprowadzanie czasowego lub całkowitego ograniczenia przetwarzania, w tym zakazu przetwarzania;
 9. nakazanie sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz nakazanie powiadomienia o tych czynnościach odbiorców, którym dane osobowe ujawniono;
 10. kierowanie wniosku o rozpoczęcie procedury dyscyplinarnej do Biskupa Diecezjalnego lub Św. Soboru Biskupów;
 11. wydawanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek, opinii przeznaczonych dla administratorów we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

Zgodnie z § 26 Regulaminu KIODO sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności i  przedstawia je Św. Soborowi Biskupów.

KONTAKT

Kościelny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Ks. prot. dr Andrzej Lewczak

Al. Solidarności 52
03-402 Warszawa
e-mail: kiodo@orthodox.pl

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
ul. Żwirki i Wigury 9/13 (wejście od ul. Hynka 2)
00-909 Warszawa
tel. 261848752
fax. 261847745
Ordynariat.info@gmail.com

  
 • BIP