Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Komunikaty Soboru Biskupów PAKP

Komunikat

Kancelarii Świętego Soboru Biskupów

Świętego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

29 października 2019

 

W dniu 29 października 2019 roku pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbył się Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

W pracach soborowych wzięli udział wszyscy arcybiskupi i biskupi.

 

Sprawy zewnętrzne:

Święty Sobór Biskupów zapoznał się z treścią pism patriarchy serbskiego, arcybiskupa Albanii oraz metropolity warszawskiego skierowanych do Jego Świątobliwości, Patriarchy Konstantynopolitańskiego Bartłomieja i podjął następującą decyzję: „Utrzymać w mocy swoje stanowisko w sprawie autokefalii Cerkwi ukraińskiej zawarte w Uchwałach Soborowych nr 340 z dnia 9 maja 2018 roku, nr 341 z dnia 25 czerwca 2018 roku i nr 342 z dnia 2 kwietnia 2019 roku. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny nie jest przeciwko nadaniu autokefalii Cerkwi w Ukrainie w oparciu o normy dogmatyczno – kanoniczne dla całej Cerkwi, a nie grupie odstępców – raskolników. Odstępcy od nauki Św. Cerkwi nie mogą reprezentować zdrowego organizmu cerkiewnego. Narusza to jedność eucharystyczną całego Prawosławia”.

Zapoznano się z korespondencją patriarchy konstantynopolitańskiego Bartłomieja w sprawie pozbawienia święceń kapłańskich kleryka Patriarchatu Konstantynopolitańskiego. Informację przyjęto do wiadomości i wykonania.

Zapoznano się z pismem Światowej Rady Kościołów w sprawie XI Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów Karlsruhe (Niemcy) w dniach 8-16 września 2021 roku. Temat: „Miłość Chrystusa kieruje świat do pojednania i jedności”. Delegatami Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego będą: ks. prot. dr Artur Aleksiejuk i ks. prot. mgr Paweł Cecha.

 

Sprawy wewnętrzne:

Zapoznano się z aktualnym stanem tłumaczenia Nowego Testamentu na język polski. Stwierdzono postęp w pracach tłumaczeniowych.

W związku z informacjami z rożnych parafii co do sprawowania świętych sakramentów chrztu świętego i małżeństwa, postanowiono: „Święty Sobór Biskupów zapoznał się z treścią okólnika Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, dotyczącego kwestii sprawowania sakramentów i posług religijnych i przyjął go jako soborowy dokument obowiązujący w naszej Cerkwi o następującej treści:

Przy udzielaniu sakramentu chrztu należy nadawać imiona zawarte w wykazie imion prawosławnych świętych.

Chrzestnymi (wosprijemnikami) mogą być wyłącznie wierni Cerkwi prawosławnej. W sytuacjach wyjątkowych drugim chrzestnym może zostać osoba innego wyznania chrześcijańskiego. W takim przypadku chrzestnym według płci dziecka musi być osobą prawosławną.

Przy udzielaniu sakramentu małżeństwa, wyznaniowo mieszanego, wymagana jest dyspensa biskupa diecezjalnego, z pisemnym zobowiązaniem obojga nupturientów dotyczącym chrztu i wychowania dzieci w Cerkwi prawosławnej.

Sakrament małżeństwa należy sprawować według porządku zawartego w euchologionie (trebniku) wydanym przez Warszawską Metropolię Prawosławną, bez żadnych dodatków.

Dokumentację dotyczącą „zdjęcia błogosławieństwa cerkiewnego z małżeństwa” należy składać biskupowi diecezjalnemu za pośrednictwem proboszcza z załączeniem dokumentów wymaganych w naszej Cerkwi.

Zmarłych innych wyznań, o ile proszą o to najbliżsi, odprowadza się na miejsce pochówku zgodnie z praktyką naszej Cerkwi”.

 

Dla większej jasności wierzących co do oddawania czci modlitewnej męczenników ziemi podlaskiej – Furmanów, postanowiono wpisać Ich imiona do grona Męczenników Chełmskich i Podlaskich. Ich wychwalanie ustalić na dzień Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej tj. ostatnią sobotę miesiąca lipca.

Bilewski Wasyl; Bondaruk Aleksander; Bondaruk Michał; Chwaszczewski Łukasz; Dmitruk Aleksander; Dmitruk Grzegorz; Golonko Aleksy; Grygoruk Wasyl; Grygoruk Grzegorz; Jakimiuk Jan; Jakimiuk Teodor; Jakuć Michał; Juszczuk Jan; Juziuczuk Aleksander; Kendyś Piotr; Kot Włodzimierz; Laszkiewicz Michał; Ławrynowicz Grzegorz; Ławrynowicz Jan; Łukaszuk Teodor; Maksymiuk Aleksander; Maksymiuk Aleksander; Nazaruk Nikifor; Niczyporuk Michał; Pietruczuk Grzegorz; Sawczuk Wasyl; Siemieniuk Teodor; Szadejko Mikołaj; Szewczuk Włodzimierz; Tadeuszuk Nikifor. Tarasiuk Jan.

Zapoznano się z pracami Zespołu Mieszanego Rządowo – Kościelnego i wyrażono zaniepokojenie małym zainteresowaniem ze strony Rządu RP potrzebami PAKP.

Zapoznano się z aktualną sytuacją Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i omówiono ewentualne zmiany.

Zapoznano się z obecną współpracą wyznaniową (ekumeniczną) w naszym kraju, podkreślając znaczenie nauczania Cerkwi prawosławnej w świetle dzisiejszego zeświecczenia i laicyzacji.

Zapoznano się z pracą charytatywną Cerkwi i Funduszu Socjalnego Metropolii. Postanowiono: Zatwierdzić protokół Funduszu Socjalnego z dnia 17 października 2019 roku wraz z preliminarzem na 2020 rok. Podwyższyć, w miarę posiadania funduszy, zapomogi wszystkim podopiecznym o 50 PLN..

Wezwać zadłużone parafie do uregulowania zaległości względem Funduszu Socjalnego Metropolii.

Ponadto postanowiono, że psalmiści i dyrygenci mianowani dekretem biskupa, jeżeli ich jedynym źródłem utrzymania jest praca w Cerkwi, ubezpieczeni powinni być przez parafię.

 

Wysłuchano sprawozdań:

– z uroczystości 75-lecia urodzin metropolity kijowskiego Onufrego,

– z VI Międzynarodowego Spotkania Młodzieży Prawosławnej w Craiova (Rumunia),

– z konsultacji charytatywnej przeprowadzonej w Katowicach 1-2 października 2019 roku. Sprawozdanie przyjęto do wiadomości.

 

Wyznaczono ogólnometropolitalne kwesty:

Parafia w Ploskach – grudzień 2020r.

Konto: PKO Bielsk Podlaski. Nr 65 1020 1332 0000 1202 0188 0921

 

Parafia w Pasynkach – styczeń 2021r.

Konto: Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim Nr 73 8061 0003 0000 6464 2000 0040 (remont cerkwi)

 

Przyjęto tekst orędzia Bożonarodzeniowego.

 

 

ks. Jerzy Doroszkiewicz 

sekretarz Kancelarii Św. Soboru Biskupów 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
ul. Żwirki i Wigury 9/13 (wejście od ul. Hynka 2)
00-909 Warszawa
tel. 261848752
fax. 261847745
Ordynariat.info@gmail.com

    
  • BIP